Geen verzendkosten     |     gemaakt in Oostenrijk     |     Meubels op maat gemaakt

Algemene voorwaarden van nothegger-massiv.at.

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (‘AV‘) zijn van toepassing op alle bestellingen, verkopen en leveringen van producten (‘Producten‘), alsook op diensten die worden aangeboden, verdeeld en geleverd door Nothegger Massiv GmbH, FN 560407 d, Strass 89, 6393 St. Ulrich am Pillersee, Oostenrijk,info@nothegger-massiv.at,( “Nothegger“). Deze AV zijn ook van toepassing op bestellingen, verkopen en leveringen wanneer deze worden aangeboden via de webshop infittery.com.

1.2. Deze AV zijn van toepassing op alle klanten van Nothegger (‘Klant‘). Indien de klant een consument is in de zin van § 1 KSchG (‘Consument‘), worden in de afzonderlijke bepalingen in sommige gevallen afzonderlijke afspraken gemaakt. De leeftijd van de klanten, indien zij natuurlijke personen zijn, moet ten minste 18 jaar zijn.

1.3. Algemene voorwaarden van de klant, in het bijzonder algemene inkoopvoorwaarden, zijn niet van toepassing, ook al maakt Nothegger daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen. Dergelijke voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de partijen in het individuele geval een afwijkende schriftelijke overeenkomst hebben bereikt.

1.4. Nothegger behoudt zich het recht voor deze AV te wijzigen. Voor de verkoop en levering van producten alsook voor het uitvoeren van plannings-, montage- en projectwerkzaamheden gelden telkens de ten tijde van de bestelling van de klant geldende AV.

2. Bestelling, bestellingsbevestiging en verzendbevestiging

2.1. Alle afbeeldingen, prijsopgaven en andere openbare verklaringen van Nothegger met betrekking tot producten en diensten vormen een uitnodiging aan de klant om een bindend aanbod aan Nothegger te doen voor de aankoop van de producten of de levering van de diensten (‘Bestelling‘). Tenzij anders overeengekomen, zijn de bestellingen van de klant bindend voor een periode van 14 (veertien) dagen.

2.2. Nothegger stuurt de klant een bevestiging naar de door de klant verstrekte contactgegevens (met name e-mailadres) dat de bestelling door Nothegger is ontvangen (‘Bestellingsbevestiging‘). Deze bestellingsbevestiging vormt geen aanvaarding van de bestelling van de klant, maar bevestigt slechts de ontvangst. Nothegger is vrij om de bestelling van de klant zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te accepteren of af te wijzen. Bij consumenten vindt gedeeltelijke aanvaarding slechts plaats indien de consument ook belang heeft bij gedeeltelijke nakoming.

2.3. De bestelling van de klant wordt van de kant van Nothegger aanvaard (i) door het feitelijk overhandigen van alle of ook slechts afzonderlijke producten aan de expediteur voor verzending, (ii) door het feitelijk verlenen van de diensten of (iii) door het uitdrukkelijk verklaren van de aanvaarding van de bestelling door Nothegger. Als alternatief voor verzending of dienstverlening kan Nothegger de bestelling van de klant accepteren door middel van een uitdrukkelijke bevestiging (‘Opdrachtbevestiging‘). Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de bestelling, is de opdrachtbevestiging bepalend indien de klant niet binnen 7 dagen na ontvangst daarvan bezwaar maakt.

2.4. Met de opdrachtbevestiging of de verzending of de feitelijke dienstverlening komt het contract voor de verkoop en levering van de producten tussen de klant en Nothegger tot stand. De aankoopprijs en de respectieve producten en diensten worden in de opdrachtbevestiging gespecificeerd.

2.5. Afbeeldingen, tekeningen en specificaties van afmetingen en prestaties alsook openbare verklaringen (bijv. op de website of in marketingdocumenten) maken geen deel uit van het contract, tenzij zij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt.

3. Algemene uitvoeringsvoorwaarden

3.1. Het staat Nothegger vrij om, indien nodig, activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij in dit geval geen enkele directe contractuele relatie ontstaat tussen de derde en de klant.

4. Prijzen en betaling

4.1. Alle vermelde prijzen zijn in euro en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten of andere kosten, tenzij anders vermeld.

4.2. Kostenramingen van Nothegger zijn in beginsel niet bindend, tenzij zij uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt.

4.3. De klant machtigt Nothegger op het moment van de bestelling – onder voorbehoud van acceptatie door Nothegger – om de respectievelijke aankoopprijs van de producten inclusief verzendkosten of de overeengekomen vergoeding van het betaalmiddel van de klant af te schrijven. De diensten van Nothegger worden verleend tegen vooruitbetaling, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

4.4. De aankoopprijs plus de verzendkosten of de andere overeengekomen vergoeding wordt gemachtigd voor afschrijving door Nothegger van het betaalmiddel van de klant op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De rekening van de klant wordt pas gedebiteerd bij aanvaarding van de bestelling door middel van verzending, verlening van de dienst of opdrachtbevestiging.

4.5. Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, wordt 8% rente wegens te late betaling per jaar overeengekomen. Voor aanmaningen wordt een forfaitair bedrag van EUR 20,00 in rekening gebracht.

5. Leveringstermijn en vertraging

5.1. Door Nothegger opgegeven levertijden of andere termijnen zijn niet bindend.

5.2. Indien de niet-naleving van de leveringstermijn te wijten is aan overmacht, zoals met name pandemieën, arbeidsconflicten of andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Nothegger liggen, zoals met name vertragingen in de levering bij leveranciers/contractuele partners van Nothegger, wordt de uitvoeringstermijn in ieder geval passend verlengd voor de duur van de belemmering. Nothegger zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het begin en het einde van dergelijke omstandigheden.

5.3. In het geval dat Nothegger in gebreke blijft, stelt de klant voor Nothegger schriftelijk een respijtperiode van ten minste vier weken vast. Opzegging van het contract door de klant wegens wanprestatie van Nothegger is slechts toegestaan na
vruchteloos verstrijken van de gestelde respijtperiode.

5.4. Nothegger is niet in verzuim zolang de klant een overeengekomen of duidelijk noodzakelijke medewerking niet heeft verleend, zoals het opgeven van afmetingen of andere specificaties.

5.5. Nothegger kan het contract opzeggen indien de klant ondanks een schriftelijk verzoek en een respijtperiode van veertien dagen geen medewerking verleent.

6. Risico-overdracht/levering

6.1. Nothegger levert producten en goederen ex works (EXW) Incoterms, tenzij anders overeengekomen. Het risico gaat dus over op de klant wanneer de goederen ter beschikking worden gesteld op het laadperron.

6.2. Indien Nothegger de producten via de online shop verzendt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten reeds bij de overdracht van de producten over op de expediteur. Indien de klant een consument is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten bij verzending door Nothegger pas over op de klant wanneer de producten aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde partij worden geleverd.

6.3. Indien de klant het transportcontract zelf heeft afgesloten zonder gebruik te maken van een door Nothegger voorgestelde keuzemogelijkheid, gaat het risico al over met de overdracht van de producten aan de expediteur.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Nothegger blijft eigenaar van de producten tot volledige betaling van de aankoopprijs en bijkomende kosten (met name verzendkosten) door de klant.

7.2. Indien de klant de producten verkoopt, draagt hij reeds nu de uit de verkoop voortvloeiende vorderingen op de derde met alle nevenrechten tot de volledige nakoming aan Nothegger over. Deze bepaling is niet van toepassing indien de klant een consument is: de klant neemt voor de overdracht de nodige publicitaire maatregelen voor de opdracht (met name in de boekhouding).

7.3. De klant moet Nothegger onmiddellijk op de hoogte stellen van alle processen die van invloed zijn op het eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder van dwangmaatregelen.

8. Garantie

8.1. Nothegger geeft geen garantie voor gebreken die te wijten zijn aan informatie, tekeningen of individuele wensen van de klant, alsook voor materialen die de klant zelf heeft aangeleverd.

8.2. Met name in de volgende gevallen wordt geen garantie aanvaard: ongeschikt of oneigenlijk gebruik, natuurlijke slijtage, onjuiste, gebrekkige of nalatige behandeling of reiniging en ongewone invloeden.

8.3. In geval van een defect dat onder de garantie valt, heeft Nothegger het recht om, naar eigen goeddunken, de producten bij Nothegger te verbeteren of te vervangen. De kosten voor de retourzending van de producten zijn voor rekening van de klant. Indien de klant een consument is, draagt Nothegger de kosten van de retourzending.

8.4. Indien de klant een consument is, heeft de klant het recht het contract op te zeggen indien er geen sprake is van een slechts gering gebrek en Nothegger een vastgestelde termijn van veertien dagen voor verbetering of vervanging vruchteloos laat verstrijken. Indien het gebrek onbeduidend is, heeft de klant slechts recht op vermindering van de aankoopprijs.

8.5. De klant is verplicht de prestaties op de datum van ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en deze gebreken onmiddellijk schriftelijk en op specifieke wijze in een opleveringsprotocol aan te geven. Voor zover bij een passende controle herkenbare gebreken niet in het opleveringsprotocol worden vermeld, wordt de prestatie geacht te zijn goedgekeurd en geldt de ondertekening van het opleveringsprotocol als afstand van verdere claims van de klant. Gebreken die bij controle niet herkenbaar zijn (‘verborgen gebreken’) moeten eveneens onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat zij ontdekt zijn, schriftelijk en gespecificeerd worden gemeld. Indien de klacht niet in het opleveringsprotocol of, in geval van verborgen gebreken, niet binnen 14 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk en op specifieke wijze kenbaar wordt gemaakt, kan de klant geen aanspraak meer maken op garantie, schadevergoeding op grond van het gebrek of dwaling ten aanzien van het zonder gebreken zijn van de prestatie. Deze bepaling 8.5. is niet van toepassing indien de klant een consument is.

8.6. Het vermoeden van gebrek reeds bij de overdracht overeenkomstig § 924 ABGB wordt in onderlinge overeenstemming uitgesloten. De bewijslast van het gebrek ligt dus bij de klant. Deze bepaling 8.6 is niet van toepassing indien de klant een consument is.

8.7. In geval van verbetering of vervanging van de prestatie geldt de wettelijke garantietermijn opnieuw alleen voor het verbeterde of vervangen deel van de prestatie.

9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

9.1. De aansprakelijkheid van Nothegger voor schade veroorzaakt door lichte en grove nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel, is uitgesloten. Aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten voor zuivere vermogensschade, winstderving, schade aan derden, indirecte schade en gevolgschade door gebreken.

9.2. De omkering van de bewijslast op grond van § 1298 ABGB wordt uitgesloten. Deze bepaling 9.2 is niet van toepassing indien de klant een consument is.

9.3. De aansprakelijkheid van Nothegger is beperkt tot het verzekerde bedrag.

9.4 Schadeclaims tegen Nothegger of medewerkers van Nothegger verjaren binnen drie maanden na kennisneming van de schade en de benadeelde partij. Indien de klant een consument is, geldt een termijn van drie jaar.

9.5. Indien de klant een consument is, zijn de bepalingen van dit artikel 9 die de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten niet van toepassing indien en voor zover Nothegger zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzet.

9.6. Indien Nothegger voor de nakoming van contractuele vorderingen een plaatsvervanger inschakelt, is de aansprakelijkheid van Nothegger bovendien beperkt tot het bedrag dat Nothegger in het kader van een regres op de plaatsvervanger zou kunnen vorderen. Deze bepaling 9.6 is niet van toepassing indien de klant een consument is.

10. Algemene bepalingen

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nothegger en de klant is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

10.2. De contractuele partijen komen overeen dat de rechtbank van de vestigingsplaats van Nothegger bevoegd is voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze contractuele relatie. Nothegger heeft echter ook het recht juridische stappen te ondernemen in de vestigingsplaats van de klant. Indien de klant een consument is, is Nothegger verplicht een vordering tegen de klant in te stellen
in diens woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling.

10.3. De plaats van uitvoering van de uit de contractuele relatie voortvloeiende verplichtingen is de maatschappelijke zetel van Nothegger.

10.4. De klant mag dit contract niet zonder schriftelijke toestemming van Nothegger aan derden overdragen.

10.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, volstaat de verzending van een e-mail om aan het vereiste van de schriftelijke vorm te voldoen.

10.6. De klant erkent dat Nothegger de klant ook per e-mail contractrelevante informatie toestuurt. De klant is daarom verplicht Nothegger onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn contactgegevens, met name zijn e-mailadres. Nothegger is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit het schenden van deze informatieplicht door de klant.

10.7. De klant mag vorderingen voor claims alleen verrekenen aan Nothegger als de vorderingen juridisch gezien met de claims samenhangen, erkend zijn of door een rechtbank zijn vastgesteld.

10.8. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan het bindende karakter van de overige bepalingen en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de betekenis en het doel ervan zo dicht mogelijk benadert.

10.9. De klant is verplicht Nothegger op de hoogte te stellen van adreswijzigingen. Indien de klant een adreswijziging niet aan Nothegger meldt, wordt een door Nothegger naar het laatst gemelde adres verzonden verklaring niettemin geacht door de klant te zijn ontvangen.

10.10. Wijzigingen van of aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk gebeuren. Dit geldt ook voor elke afwijking van het vereiste van een schriftelijke vorm.

Versie: september 2021

Download AV